RİZE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Başvuruları


2023 YILI TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINA

YARDIM BAŞVURULARI

 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 12. maddesi uyarınca hazırlanan ve 27.05.2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 'Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik'in 11. ve 12. maddeleri gereği 24.03.2022 tarihinde toplanan komisyonda;

 

2023 yılı yardımları için İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine yapılacak son başvuru tarihlerinin

proje yardımları için 14.10.2022,

uygulama yardımları için 30.12.2022,

toplu yardımlar için ise 30.12.2022 olarak belirlenmiştir.

 

Proje yardımları için istenen belgeler;

a) Yardım başvuru dilekçesi,

b) T.C. kimlik numarası beyanı,

c) Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi,

ç) Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekâletname ve/veya veraset ilamı,

d) Taşınmaza ilişkin tescil kararı,

e) Başvuru tarihi itibarıyla son üç ay içinde alınmış mülkiyet belgesi,

f) Taşınmazınkadastraldurumunu gösteren belge,

g) Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine, yapı alanına ve yaklaşık maliyetine ilişkin mimar tarafından hazırlanan rapor,

ğ) Dijital ortamda yapının iç, dış ve yakın çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü,

h) Projeyi hazırlayacak mimarın uygulama aşamasında denetim işlemlerini gerçekleştireceğine dair mimar tarafından imzalı taahhütname ile 12ncimaddenin birinci fıkrasının (ğ) bendine göre prensip kararı alınması durumunda istenilecek belgeler, talepedilir.

 

Uygulama yardımları için istenen belgeler;

a) Yardım başvuru dilekçesi,

b) T.C. kimlik numarası beyanı,

c) Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi,

ç) Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylıvekaletnameve/veya veraset ilamı,

d) Taşınmaza ilişkin tescil kararı,

e) Uygulamaya başlanabilmesi için gerekli tüm çizim, proje, bilgi ve belgelerin uygun olduğuna ilişkin Koruma Bölge Kurulu kararı ve onaylı projeler,

f) Başvuru tarihi itibarıyla son üç ay içinde alınmış mülkiyet belgesi,

g) Taşınmazınkadastraldurumunu gösteren belge,

ğ) Uygulamanın kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve yaklaşık maliyetine ilişkin mimar ve ilgili mühendislerce hazırlanan rapor,

h) Dijital ortamda yapının iç, dış ve yakın çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü,

ı) Uygulamayı gerçekleştirecek sorumlularla ilgili 12ncimaddenin birinci fıkrasının (ğ) bendine göre prensip kararı alınması durumunda istenilecek belgeler, talepedilir.

 

 

 

 

2022 yılı yardım yapılması kararlaştırılan;

 

2022 yılında 24.03.2022 tarih ve 1 sayılı komisyon kararı ile belirlenen İlimiz, Çayeli İlçesi, Kesmetaş Mahallesinde bulunan tescilli taşınmaza proje yardımı nakdi olarak sağlanmıştır.